Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

Uitnodiging Jaarvergadering OKV

dinsdag 4 oktober 2022
Woensdag 26 oktober 2022 aanvang 20.00 uur in de OKV kantine
(vanaf 16 jaar ben je van harte welkom)

Agenda:

1 Opening door de voorzitter

2 Vaststelling van de notulen van de vergadering van 6 oktober 2021

3 Verkiezing:
   Ton van Ingen, voorzitter, aftredend 2022 en herkiesbaar
   Albert Roebersen penningmeester, aftredend 2025 en herkiesbaar
   Bert Riem, secretaris, aftredend 2022 en niet herkiesbaar
   Guda Buijs, bestuurslid, aftredend 2023 en herkiesbaar
   Edwin Wals, bestuurslid, aftredend 2022 en herkiesbaar 
   Maya de Jong bestuurslid, aftredend 2023 en herkiesbaar
   Jaimy Schreutelkamp bestuurslid, aftredend 2023 en herkiesbaar

4 Voorstel tot benoeming:
   Maya de Jong als secretaris

5 Mededelingen en ingekomen stukken.

6 Jaarverslagen
   a. Bestuur seizoen 2021-2022
   b. Overige commissies

7 Financiën
   a. Winst en verliesrekening 2021-2022 en balans 2021-2022
   b. Verslag kascontrolecommissie
   c. Verkiezing leden kascontrolecommissie

8 Begroting seizoen 2022-2023

9 Voorstellen en mededelingen bestuur
   a. Jubilarissen

10 Rondvraag

11 Sluiting

Een half uur voor de vergadering liggen de financiële stukken voor de leden ter inzage in de Kakel.
Indien u verhinderd bent om deze vergadering bij te wonen, geef dan een berichtje aan de secretaris . (06-38929830) of secretaris@okv-korfbal.nl)

Namens het bestuur,

Bert Riem, secretaris